Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Αρχική σελίδα

Αναπληρωτές εκπ/κοί 2015-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016.

Αίτηση/δήλωση προτιμήσεων

  • Οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων είναι αυτές που (θα) ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας) ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου (Δήμητρας 19, 3ος όροφος) την αίτησή τους.
  • Οι ώρες καταχώρισης των αιτήσεων είναι 8.30-13.30.
  • Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά την εγκύκλιο των αναπληρωτών-ωρομίσθιων διότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε η χειρόγραφη αίτηση να είναι συμπληρωμένη πριν την προσέλευσή σας στο χώρο ελέγχου.
  • Προσοχή: Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 πρέπει να καταθέσουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά (βασικά και συμπληρωματικά).
  • Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής ή/και πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που υποβάλλονται από υποψήφιους (τριτέκνους ή πολυτέκνους) να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
  • Τα πιστοποιητικά για τους πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας να έχουν εκδοθεί από ΚΕ.Π.Α. και να είναι σε ισχύ για να γίνουν δεκτά.
  • Για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υπάρχει η δυνατότητα να φωτοτυπηθούν τα δικαιολογητικά σας από την υπηρεσία μας.
  • Πέρα από την τήρηση των ανωτέρω, συμβάλετε σημαντικά στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο τη δική σας όσο και των υπολοίπων, αν έχετε ήδη αποφασίσει τις περιοχές προτίμησης σας.
 

Αποσπάσεις / τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου

Αποσπάσεις / τοποθετήσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2015-2016

Αίτηση

 

Βουλή των Ελλήνων 2015-2016

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων κατά το σχολικό έτος 2015-2016

 

Σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα Ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχ. έτη 2015-2016, 2016-2017

 
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση